ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์

สะดวกสบายหลายทางเลือกกับการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

1. ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติโดยธนาคารที่เปิดให้บริการมี 13 ธนาคาร ดังนี้
สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติผ่าน APPLICATION : ไทยประกันชีวิต (K-Plus) 

       APPLICATION :  ไทยประกันชีวิต ผ่าน (K PLUS)  (วิธีการสมัครฯ)


สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติผ่าน Mobile Banking / ตู้ ATM / เคาน์เตอร์ธนาคาร  
1. กรอก “หนังสือยินยอมการชำระเบี้ยประกันภัยโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ ของบริษัทฯ” (ดาวน์โหลด)
2. สมัครหักบัญชีเงินฝากฯ ผ่าน Mobile Banking / ตู้ ATM / เคาน์เตอร์ธนาคาร  
3. นำส่งแบบฟอร์มฯ (ฉบับจริง 1 ชุด) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด และแนบเอกสารผลการสมัครหักบัญชีเงินฝากฯ ผ่าน Mobile Banking / ผ่านตู้ ATM (สลิป) ที่เสร็จสมบูรณ์ มายังบริษัทฯ
4. ยื่นเอกสารที่ ศูนย์บริการลูกค้า(CSC) และ สาขาไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ
** สำหรับการสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารต้องประทับตราธนาคารยืนยันความถูกต้อง ณ สาขาธนาคารที่ท่านเปิดบัญชีด้วยตนเอง
หมายเหตุ : เงื่อนไขการสมัครเป็นไปตามที่บริษัทฯ และธนาคารกำหนด


สำหรับธนาคารที่สมัครผ่าน Mobile Banking & ตู้ ATM  โดยมี  6 ธนาคารดังนี้


 

ธนาคาร  ATM   Mobile Banking 


 
คลิกดูคู่มือการสมัคร คลิกดูคู่มือการสมัคร


 
คลิกดูคู่มือการสมัคร คลิกดูคู่มือการสมัคร


 
คลิกดูคู่มือการสมัคร คลิกดูคู่มือการสมัคร


 
คลิกดูคู่มือการสมัคร คลิกดูคู่มือการสมัคร


 
คลิกดูคู่มือการสมัคร คลิกดูคู่มือการสมัคร


 
 คลิกดูคู่มือการสมัคร -
**ลูกค้ายังคงทำรายการสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารได้เช่นเดิม โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับการตรวสอบลายเซ็นของทางธนาคารสำหรับธนาคารที่สมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารโดยมี  7 ธนาคารดังนี้

2. การชำระเบี้ยประกันผ่าน Mobile Application
    ลูกค้าของบริษัทที่ได้รับใบแจ้งเบี้ยประกันภัยถึงกำหนดชำระสำหรับปีต่ออายุกรมธรรม์ หรือ SMS Hyper Link สามารถชำระค่าเบี้ยประกันผ่าน Mobile Application ผ่านทางช่องทางธนาคารต่างๆ ได้ดังนี้
 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
 

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 

บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
 

    บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

    บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
 

TRUE Money Wallet
 

3. ชำระโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต เข้าไปใช้บริการในเว็บไซด์ ดังต่อไปนี้

 

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา www.krungsri.com
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต www.ttbbank.com/th/internet-banking
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย www.kasikornbank.com


 

4. ชำระโดยโอนเงินจากบัญชีเงินฝากผ่านทางโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ (Telephone Banking) ซึ่งมีบริการกับ
 

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   
 โทร. 1572

 
  รหัสบริษัท กด 05
บมจ.ธนาคารกรุงไทย     โทร. (02) 111-1111
   กด Com Code 6028
กด Com Code 6090 (ลูกค้าการตลาดตรง)*

 
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์     โทร. (02) 777-7777     
กด Com Code 0024
กด Com Code 0028 (ลูกค้าการตลาดตรง)*

 
บมจ.ธนาคารทหารไทย      โทร. 1558
    รหัสบริษัท กด 09
 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย   
 โทร. (02) 888-8888

 
    รหัสบริษัท กด 50021


5. ชำระโดยบัตรเครดิต
 


บัตรเครดิต
 

เงื่อนไขการชำระ
 

วิธีการชำระ
 
บัตรเครดิต VISA  Master
และ JCB ของทุกธนาคาร
ชำระกับแบบประกันภัยทุกแบบ ยกเว้นSingle Premium และ แบบประกันอื่นๆตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • นำบัตรเครดิตที่มีแถบแม่เหล็กรูดผ่านเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) ที่สาขาของบริษัทที่มีเครื่องรูดบัตรเครดิต
 • ​​​ส่งแบบฟอร์มใบยืนยันการชำระเบี้ยประกันภัยโดยใช้บัตรเครดิต (ท่อนที่ 2 ของใบแจ้งเบี้ยประกันภัยถึงกำหนดชำระ) ไปยังบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)(ส่วนการเงินรับเบี้ยประกันผ่านช่องทางธนาคารชั้น 4) เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400


6. ชำระผ่านตัวแทนประกันชีวิตของท่าน (หมายเหตุ: เพื่อให้กรมธรรม์ของท่านมีผลบังคับ การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันชีวิตของท่าน ท่านจะต้องเรียกใบรับเงินเบี้ยประกันภัยโดยทันทีทุกครั้ง) 

7. ชำระ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยกรุณานำใบแจ้งเบี้ยประกันภัยถึงกำหนดชำระไปแสดงทุกครั้ง

8. ชำระด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” และขีดคร่อมเข้าบัญชี (Account Payee Only) ขีดฆ่า“ผู้ถือ” พร้อมระบุชื่อ และเลขที่กรมธรรม์ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์


9. ชำระด้วยเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทั่วประเทศ ชำระได้ไม่จำกัดจำนวนเงิน ธนาคารที่เปิดบริการ ได้แก่

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทิสโก้
 • ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย)
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

10. ชำระด้วยเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven และจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อกรมธรรม์

11. ชำระด้วยเงินสดผ่านเอ็มเพย์สเตชั่น จุดชำระค่าบริการ เอไอเอส ทั่วประเทศ ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท ต่อกรมธรรม์

12. ชำระด้วยเงินสด ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ (Pay At Post) ชำระได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อกรมธรรม์

13. ชำระด้วยเงินสด ผ่านจุดรับชำระเงิน ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ ชำระได้ไม่เกิน 49,000 ต่อกรมธรรม์

 

หมายเหตุ*
การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีที่ 9-14 ท่านต้องนำใบแจ้งเบี้ยประกันภัยถึงกำหนดชำระ หรือบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยไปแสดงทุกครั้ง

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ