ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์

สะดวกสบายหลายทางเลือกกับการชำระค่าเบี้ยประกันภัย


1.  การชำระเบี้ยประกันผ่าน Mobile Banking Application 
                ลูกค้าของบริษัทที่ได้รับใบแจ้งเบี้ยประกันภัยถึงกำหนดชำระสำหรับปีต่ออายุกรมธรรม์ หรือ SMS Hyper Link สามารถชำระค่าเบี้ยประกันผ่าน Mobile Banking Application ผ่านทางช่องทางธนาคารต่างๆ ได้ดังนี้
 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
 

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 

บมจ.ธนาคารทหารไทย
 

    บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 

    บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
 

2. ชำระโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต เข้าไปใช้บริการในเว็บไซด์ ดังต่อไปนี้
 

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
www.bangkokbank.com
 
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
www.krungsri.com
 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
www.ktbnetbank.com
 
  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
   www.scbeasy.com 
 
บมจ.ธนาคารทหารไทย  
www.tmbdirect.com    
 
    บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
   www.kasikornbank.com
 

3. ชำระโดยโอนเงินจากบัญชีเงินฝากผ่านทางโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ (Telephone Banking) ซึ่งมีบริการกับ
 

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   
 โทร. 1572
 
  รหัสบริษัท กด 05
บมจ.ธนาคารกรุงไทย     โทร. (02) 111-1111
   กด Com Code 6028
กด Com Code 6090 (ลูกค้าการตลาดตรง)*
 
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์     โทร. (02) 777-7777     
กด Com Code 0024
กด Com Code 0028 (ลูกค้าการตลาดตรง)*
 
บมจ.ธนาคารทหารไทย      โทร. 1558
    รหัสบริษัท กด 09
 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย   
 โทร. (02) 888-8888
 
    รหัสบริษัท กด 50021


4. ชำระโดยบัตรเครดิต
 


บัตรเครดิต
 

เงื่อนไขการชำระ
 

วิธีการชำระ
 


บัตรเครดิต VISA  Master
และ JCB ของทุกธนาคาร
 


ชำระกับแบบประกันภัยทุกแบบ ยกเว้น
Single Premium และ แบบประกันอื่นๆตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 
 • นำบัตรเครดิตที่มีแถบแม่เหล็กรูดผ่านเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) ที่สาขาของบริษัทที่มีเครื่องรูดบัตรเครดิต
   
 • ​​​ส่งแบบฟอร์มใบยืนยันการชำระเบี้ยประกันภัยโดยใช้บัตรเครดิต (ท่อนที่ 2 ของใบแจ้งเบี้ยประกันภัยถึงกำหนดชำระ) ไปยังบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)(ส่วนการเงินรับเบี้ยประกันผ่านช่องทางธนาคารชั้น 4) เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400


5. ชำระผ่านตัวแทนประกันชีวิตของท่าน (หมายเหตุ: เพื่อให้กรมธรรม์ของท่านมีผลบังคับ การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันชีวิตของท่าน ท่านจะต้องเรียกใบรับเงินเบี้ยประกันภัยโดยทันทีทุกครั้ง) 

6. ชำระ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยกรุณานำใบแจ้งเบี้ยประกันภัยถึงกำหนดชำระไปแสดงทุกครั้ง

7. ชำระด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์ สั่งจ่ายในนาม “บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” และขีดคร่อมเข้าบัญชี (Account Payee Only) ขีดฆ่า“ผู้ถือ” พร้อมระบุชื่อ และเลขที่กรมธรรม์ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟต์

8. ชำระโดยหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของท่านที่เปิดบัญชีกับธนาคาร (เฉพาะกรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันภัยไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่องวดการชำระ) ธนาคารที่ให้บริการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทของธนาคาร
 

รายละเอียดของธนาคาร
 

ธนาคารที่ให้บริการทั่วประเทศ

 
 
 • บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 
 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
 
 • บมจ.ธนาคารทหารไทย
 
 • บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
 
 • บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
 
 • บมจ.ซีไอเอ็มบี (ไทย)
 
 • ธนาคารออมสิน*
 
 • ธนาคารอิสลาม
 
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร*
 ธนาคารที่ให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
 • บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
   

*สำหรับธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ท่านจะต้องตรวจสอบลายมือชื่อ และประทับตรายืนยันความถูกต้อง ณ สาขาของธนาคารที่ท่านเปิดบัญชีด้วยตนเอง)
 

9. ชำระด้วยเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทั่วประเทศ ชำระได้ไม่จำกัดจำนวนเงิน ธนาคารที่เปิดบริการ ได้แก่

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทิสโก้
 • ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย)
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

10. ชำระด้วยเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven และจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อกรมธรรม์

11. ชำระด้วยเงินสดผ่านเอ็มเพย์สเตชั่น จุดชำระค่าบริการ เอไอเอส ทั่วประเทศ ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท ต่อกรมธรรม์

12. ชำระด้วยเงินสด ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ (Pay At Post) ชำระได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อกรมธรรม์

13. ชำระด้วยเงินสดผ่าน ผ่านจุดรับชำระเงิน ทรูมันนี่ ทุกสาขาทั่วประเทศ ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท ต่อกรมธรรม์

14. ชำระด้วยเงินสด ผ่านจุดรับชำระเงิน ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ ชำระได้ไม่เกิน 49,000 ต่อกรมธรรม์

หมายเหตุ*
การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีที่ 9-14 ท่านต้องนำใบแจ้งเบี้ยประกันภัยถึงกำหนดชำระ หรือบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยไปแสดงทุกครั้ง

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ